അല്‍ മുദരിസീന്‍ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ::: ഈ ബ്ലോഗിലെ വിവരങ്ങള്‍ പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ചവയാണ്. വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും തെറ്റുകള്‍ വന്നു പോവാനിടയുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവയുടെ സ്വീകാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക ::: താങ്കള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഈ റിസോര്‍സുകള്‍, മറ്റു സൃ‍ഷ്ടികളും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും, നി‍ര്‍ദ്ദേശങ്ങളും almudarriseen@gmail.com എന്ന മെയിലില്‍ പങ്കുവെക്കണമെന്നറിയിക്കുന്നു.

ദിവസ വേതന അദ്ധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു

           കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്ന യു.ജി.സി. യോഗ്യതയുള്ള കരാര്‍/ദിവസ വേതന/ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകരുടെ ദിവസ വേതനം 500 രൂപയില്‍ നിന്ന് 1750 രൂപ (പരമാവധി 43750/) രൂപയായും മറ്റ് അദ്ധ്യാപകരുടെ വേതനം 300 രൂപയില്‍ നിന്ന് 1600 രൂപയായും (പരമാവധി 40,000/) വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി.