അല്‍ മുദരിസീന്‍ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ::: ഈ ബ്ലോഗിലെ വിവരങ്ങള്‍ പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ചവയാണ്. വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും തെറ്റുകള്‍ വന്നു പോവാനിടയുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവയുടെ സ്വീകാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക ::: താങ്കള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഈ റിസോര്‍സുകള്‍, മറ്റു സൃ‍ഷ്ടികളും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും, നി‍ര്‍ദ്ദേശങ്ങളും almudarriseen@gmail.com എന്ന മെയിലില്‍ പങ്കുവെക്കണമെന്നറിയിക്കുന്നു.

കേരളത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ പ്രമുഖർ

കേരളത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ പ്രമുഖർ (അഞ്ചാം ക്ലാസിലെ രണ്ടാം യൂണിറ്റിലെ പ്രവർത്തനം) വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയത് , നൂർ മുഹമ്മദ് സി. യു. പി.സ്കൂൾ ചെമ്പ്ര പട്ടാമ്പി   

First Term Answers For HS Arabic

ഒന്നാം പാദ വാർഷിക പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ

തയ്യാറാക്കിയത് 
Abdurahiman Mattil, GVHSS Kondotty

الكلمات اليومية 156

الكلمات اليومية والإعراب
അറബി ഭാഷാപഠനത്തിന് നൂതന സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ ദിനേനയെന്നോണം ഉപപയോഗിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അഞ്ചെണ്ണം വീതവും ഒരു വാചകത്തിന്റെ إعراب ഉം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പഠന പദ്ധതിയിലൂടെ ഉദ്ധേശിക്കുന്നത്.

ഇന്നത്തെ പദങ്ങൾ 17/09/2019
https://drive.google.com/open?id=16AGQ6M-XYMdBSp4dfcYAIqhxhxfNcgIA

school parliament election 2019-2020

Username and Password related to SAMANAWAYA - reg

2006 -07 മുതൽ 2010 -11 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ അധിക ഡിവിഷനിലെ നിയമനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു സർക്കുലറും അതിനു സ്പഷ്‌ടീകരണം നൽകിയിരുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയക്ടറുടെ കത്തും പിൻവലിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു

രാജിക്കുമുമ്പുള്ള സേവനകാലയളവ് സർവീസ് അനുകൂല്യങ്ങൾക്കു പരിഗണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സ്പഷ്‌ടീകരണം

പാദവാർഷിക പരീക്ഷ 2019 ക്ലാസ് അഞ്ച് (അറബിക്) ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

ഒന്നാം ടേം അറബി പരീക്ഷയുടെ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും വീഡിയോ  രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയത്: മുഹമ്മദ് റഫീഖ് സർ, എം.യു.എ.പി സ്കൂൾ പാൺക്കാട് 

 https://youtu.be/zWV7mOIiRdo

പാദവാർഷിക പരീക്ഷ 2019 ക്ലാസ് മൂന്ന് (അറബിക്) ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും


ഒന്നാം ടേം അറബി പരീക്ഷയുടെ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും വീഡിയോ  രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയത്: മുഹമ്മദ് റഫീഖ് സർ, എം.യു.എ.പി സ്കൂൾ പാൺക്കാട്  

പാദവാർഷിക പരീക്ഷ 2019 ക്ലാസ് ഒന്ന്(അറബിക്) ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

ഒന്നാം ടേം അറബി പരീക്ഷയുടെ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും വീഡിയോ  രൂപത്തിൽ
തയ്യാറാക്കിയത്: മുഹമ്മദ് റഫീഖ് സർ, എം.യു.എ.പി സ്കൂൾ പാൺക്കാട്

الكلمات اليومية والإعراب 144

https://drive.google.com/file/d/1AR1JHG9FtsmtgfS3T2-MEXyAymeWPDRE/view?usp=sharing

PDF

അധ്യാപക ദിന അറബിക് പോസ്റ്റർ പി.ഡി.എഫ് ...... 

തയ്യാറാക്കിയത് അനീസ് കരുവാരകുണ്ട് ജി.എച്ച്.എസ് ശ്രീകാര്യം
https://drive.google.com/file/d/11wiMGniUzBNiJ89wmfqdeL4NEfv2iVzI/view?usp=sharing

എൻ.ടി.എസ്/എൻ.എം.എം.എസ് പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


നാഷണൽ ടാലന്റ് സേർച്ച് പരീക്ഷയുടെയും (എൻ.ടി.എസ്.ഇ) നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്‌കോളർഷിപ്പിന്റെയും (എൻ.എം.എം.എസ്.ഇ) നവംബർ മാസം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല പരീക്ഷയുടെ അപേക്ഷകൾ ആഗസ്റ്റ് നാലാം വാരം മുതൽ എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി കേരളയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി  (www.scert.kerala.gov.in) സമർപ്പിക്കാം. 
എൻ.ടി.എസ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷകർ ഫോട്ടോ, അംഗപരിമിതിയുള്ളവർ അത്
തെളിയിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജാതി തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിൽ സംവരണ അർഹതയുള്ളവർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചുള്ള നോൺ ക്രീമിലിയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മുന്നാക്ക സമുദായത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിന് ആസ്തി-വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (ബന്ധപ്പെട്ട റവന്യൂ അധികാരികൾ നൽകുന്നത്) അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.
എൻ.എം.എം.എസ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷകർ ഫോട്ടോ, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ആധാർകാർഡ്, അംഗപരിമിതിയുള്ളവർ അത് തെളിയിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജാതി തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എസ്.സി/എസ്.റ്റി) എന്നിവയും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.
ഓണം പ്രമാണിച്ച് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാംവാരം സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ അവധിയായതിനാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കാലേക്കൂട്ടി കരുതി വയ്ക്കണം.

മതിയായ എണ്ണം കുട്ടികളില്ലാതെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ 51 എ അവകാശികളുടെ നിയമനം - സംബന്ധിച്ച്

ഫിറ്റ് ഇന്ത്യാ മൂവ്‌മെന്റ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ ആചരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

الكلمات اليومية ولإعراب 137

https://drive.google.com/file/d/1HYANVqpRs0wlBangtT2ZYTg_Mz-hapjw/view?usp=sharing

الكلمات اليومية 136 (28-08-2019)

 الكلمات اليومية

النحو الواضح

അന്നഹ്'വുല്‍ വാള്വിഹിലെ ഓരോ പാഠങ്ങളും മലയാളത്തില്‍
ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസുകള്‍


CLASS 1
الجملة وأنواع الجملة 

CLASS 2
 أنواع الفعل

CLASS 3
 الفاعل

 CLASS 4 
المفعول به
PDF File   Video File

  വായന കാർഡുകൾ അറബിക് (ക്ലാസ് 1)

  ഒന്ന്, രണ്ട് യൂണിറ്റിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ വളരെ മനോഹരവും ഉപകാരപ്രദവുമായ  ഇരുപത്തി ഏഴ് വായന കാർഡുകൾ. തയ്യാറാക്കിയ മൻസൂർ സാറിന് (GLPS MUNDEKARAD) ഹൃദ്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
  https://drive.google.com/file/d/1zvVku2H8TNqlSysX3V45C_H8Im9iLQZH/view?usp=sharing

  الكلمات اليومية والإعراب 135

  https://drive.google.com/file/d/12nw8VrvNRPExLudSjgfQdftcliTci0q2/view?usp=sharing

  Kerala School Sports| Games | Kalolsavam Fund Collection & Online Payment

  Kerala School Sports and Games 2019-2020 ,Kerala School Kalolsavam 2019-2020 Fund Collection and Payment Online. Related Circulars /User Guide on Download Link :-
  Kerala School Sports & Games 2019-2020
  Kerala School Kalolsavam 2019-2020
    

  ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സ് - കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ തയ്യൽ ടീച്ചർ തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യതയായി നിശ്ചയിച്ചു -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

  LIBRARY SCIENCE MARCH 2019 RESULT PUBLISHED..

  NURSERY TEACHERS’ EDUCATION COURSE MARCH 2019 RESULT PUBLISHED.

  Special school Kalolsava Manual

  2019 - ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് . സർക്കുലർ

  Pre -Metric Scholarship 2019-20 - Online Registration

  ഒന്നു മുതല്‍ പത്തു വരെ ക്ലാസുകളിലെ അറബിക് യൂണീറ്റ് ടെസ്റ്റ്‌ / പാദവാർഷിക പരീക്ഷകൾ നടത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ ശേഖരം

   https://almudarriseen.blogspot.com/search/label/Unit%20test

  من الجبل إلى البحر

   മൂന്നാം ക്ലാസിലെ إلى البحر എന്ന പാഠഭാഗം (പേജ് 43)  പഠിപ്പിക്കാൻ സഹായകമായ വളരെ മനോഹരവും സാരാംശങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വീഡിയോ....  തയ്യാറാക്കിയത്   ഹസ്സൻ കെ. എ.യു.പി.എസ്  ഏഴുമങ്ങാട്, തൃത്താല,  പാലക്കാട്  

  District Merit Scholarship Scheme

                            ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് 2019-20. 2019 മാർച്ചിൽ നടന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയില്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലേക്കും A + ഗ്രേഡ് നേടി വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് Online Fresh and Renewal അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകൾ Collegiate Education  സ്കോളർഷിപ്പ് വെബ്സൈറ്റായ www.dcescholarship.kerala.gov.in ൽ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം. അർഹരായവർക്ക് 1250 രൂപയും മെറിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകും. പുതിയതും പുതുക്കുന്നതുമായ അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി 30.09.2019. ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകൾ നോക്കുക...

  District Merit Scholarship Fresh Registration-Instructions
  District Merit Scholarship Selection List(Fresh)
  District Merit Scholarship Fresh/Renewal Registration Portal

  പാദവാർഷിക പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ

  ഹിരോഷിമ, നാഗസാക്കി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സ്കൂളില്‍ നടത്താവുന്ന ക്വിസ്. (മലയാളം, അറബിക്, ഹിന്ദി)

  ഹിരോഷിമ, നാഗസാക്കി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സ്കൂളില്‍ നടത്താവുന്ന ക്വിസ്. 
  മലയാളം, അറബിക്, ഹിന്ദി ഭാഷകളില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം..
  ARABIC      MALAYALM      HINDI


  അഞ്ചാം തരത്തിലെ അറബിക് (പേജ് 18,19) മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ...

  അഞ്ചാം തരത്തിലെ അറബിക് (പേജ് 18,19) മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദവുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ഫയൽ തയ്യാറാക്കിയത്:  ഹസ്സൻ സാ, എ.യു.പി സ്കൂൾ എഴുമങ്ങാട്, ത്രിത്താല, പാലക്കാട് 

  മൂന്നാം ക്ലാസിലെ അറബിക് പേജ് 19 പഠിപ്പിക്കാൻ സഹായകരമായ വീഡിയോ

  മൂന്നാം ക്ലാസിലെ അറബിക് (പേജ്  19) വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠഭാഗം  പഠിപ്പിക്കാൻ സഹായകരമായ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയത്:  ഹസ്സൻ സാ, എ.യു.പി സ്കൂൾ എഴുമങ്ങാട്, ത്രിത്താല, പാലക്കാട് 

  ഹിരോഷിമ / നാഗസാക്കി ക്വിസ്

  https://drive.google.com/file/d/0B7AUpV8UWu5xME1tYWtiV096bFU/view?usp=sharing
  ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്  സ്കൂളിൽ നടത്താവുന്ന ചോദ്യാവലി  പ്രസന്റേഷൻ രൂപത്തിൽ

  പവർപോയിന്റ്  ഫയൽ
  പി.ഡി.എഫ് ഫയൽ
   തയ്യാറാക്കിയത്  ഷാജൽ കക്കോടി. 

  ഹിരോഷിമ /നാഗസാക്കി ദിനം

  സഡാക്കൊ കൊക്ക് നിർമ്മാണം  അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാം യൂണിറ്റിലെ حُبُّ الْوَطَــن (ദേശസ്നേഹം) എന്ന കവിത

                  അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അറബിക് രണ്ടാം യൂണിറ്റിലെ حُبُّ الْوَطَــن (ദേശസ്നേഹം) എന്ന കവിത
  ആലപിച്ചത്: എടപ്പാൾ സബ് ജില്ലയിലെ ഉബൈദ് മാസ്റ്റർ  

  ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ ألف سلام എന്ന കവിത ആലപിച്ചത് : സമീർപത്തനാപുരം

  ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ ألف سلام എന്ന കവിത.... ആലപിച്ചത് :ഹുസ്നബിൻത്ത് യാസിർ

  ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ ألف سلام എന്ന കവിത.... ആലപിച്ചത് :ഹുസ്നബിൻത്ത് യാസിർ

  പത്താംക്ലാസിലെ مواساة طفلة എന്ന കവിത... ആലപിച്ചത് : സമീർ പത്തപ്പിരിയം

  പത്താം ക്ലാസിലെ مواساة طفلة എന്ന കവിത

  പത്താം ക്ലാസിലെ لاَ تَعْبَثْ بـِصِحَّتِك എന്ന കവിത

  2019-20 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ അന്തര്‍ ജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

  https://tandp.kite.kerala.gov.in/
  23.07.2019 മുതല്‍ 30.07.2019 
  വൈകിട്ട് 5 വരെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

  എസ്.എസ്.എൽ.സി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡിജിലോക്കറിൽ ലഭ്യമാക്കി

  2019ലെ എസ്.എസ്.എൽ.സി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡിജിലോക്കറിൽ ലഭ്യമാക്കിയതായി പരീക്ഷാഭവൻ അറിയിച്ചു.  സംസ്ഥാന ഐ.ടി മിഷൻ, ഇ-മിഷൻ, ദേശീയ ഇ-ഗവേർണൻസ് ഡിവിഷൻ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.  2018 എസ്.എസ്.എൽ.സി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിലവിൽ ലഭ്യമാണ്.  ഡിജിലോക്കറിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ആധികാരിക രേഖയായി ഉപയോഗിക്കാം.  https://digilocker.gov.in ൽ മൊബൈൽ നമ്പറും ആധാർ നമ്പറും ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിലോക്കർ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം.  ആദ്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ കയറി സൈൻ അപ്പ് എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക്

  ഡിജിറ്റല്‍ സിഗനേച്ചര്‍ ഇന്‍സ്ട്രമെന്റ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന വിധം

  SPARKല്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന ബില്ലുകള്‍ ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്‌നേച്ചര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ e-submit ചെയ്യാന്‍ കഴിയൂ എന്നതിനാല്‍ DSC കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണല്ലോ DDOമാര്‍.  ലഭ്യാമാകുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ സിഗനേച്ചര്‍ ഇന്‍സ്ട്രമെന്റ് എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്‍ ചുവടെ ലിങ്കുകളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും  ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ ആണ് ആദ്യഘട്ടം. Windowsവിലും Ubuntu വിലും ഇവ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.  ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണോ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവയില്‍ ഇത് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത‌ിരിക്കണം.

  Click Here for DSC  Installation Manual for UBUNTU
  Click Here for DSC Signer Software for Ubuntu
  Click Here for DSC  Installation Manual(Malayalam) for Windows
  Click Here for DSC  Installation Manual(English) for Windows
  The link for downloading DSC Signer(Windows) is Here.

  MEDiSEP 2019 -Hospital List & Scheme Details

  DSC Installation UBUNUTU 18.04


  വിന്‍ഡോസിനെപ്പോലെത്തന്നെ പ്രചാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഉബുണ്ടു. സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഇതിന് കൂടുതല്‍ മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നു. 
  ഉബുണ്ടുവിലും അനായാസം ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഉബുണ്ടുവിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പായ 18.04 ല്‍ ഇത് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് വിശദമാക്കുന്നത്.
  ഇതിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി താഴെ ലിങ്കില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള പാക്കേജ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക. ഇത് ഒരു സിപ്പ് ഫയലായിട്ടായിരിക്കും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക


   Download NICDSign Package  |  For Ubuntu   |

  ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ NICSDSign-Ubuntu എന്ന സിപ്പ് ഫയല്‍ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ താഴെ കാണുന്ന വിന്‍ഡോ ഓപ്പണാകും. ഇതില്‍ കാണുന്ന Extract എന്ന ബട്ടണിലമര്‍ത്തുക.
  തുടര്‍ന്ന് ഫയല്‍ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ലൊക്കേഷന്‍ സെലക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും Extract എന്ന ബട്ടണിലമര്‍ത്തുക. ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം.

  തുടര്ന്ന് എക്സ്ട്രാക്ഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാവുകയും താഴെ കാണുന്ന കണ്‍ഫര്‍മേഷന്‍ മെസേജ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിന്‍ഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യാം.
  നാം ഇപ്പോള്‍ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത NSCDSign-Ubuntu ഫോള്‍ഡര്‍ ഡെസ്ക്ടോപ്പില്‍ കാണും. ഈ ഫോള്‍ഡറില്‍ DSC ഉപയോഗ യോഗ്യമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ ഫയലുകളും ലഭ്യമായിരിക്കും.
  ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഓരോന്നായി നോക്കാം..
  1. Java Installation 
  ജാവ സോഫ്റ്റ് വെ.യര്‍ പ്രത്യേകമായി ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കാര്ണം. NSCDSign എന്ന സോഫ്റ്റ് വെയറന്‍റെ കൂടെ ജാവയും ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യപ്പെടും. അത് കൊണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം.
   2. USB Token Installation
  വിന്‍ഡോസില്‍ ചെയ്തതു പോലെ USB Token നോടൊപ്പം നല്‍കിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഉബുണ്ടുവില്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല. ആയത്് കൊണ്ട് പ്രസ്തുത സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നാം നേരത്തെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോള്‍ഡറില്‍ നിന്നും ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യണം. ഈ ഫോള്‍ഡറില്‍ Truskey, ProxKey എന്നീ രണ്ട് ഡിവൈസുകളുടെ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ലഭ്യമാണ്.
  ഇത് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യം നാം നേരത്തെ ഡെസ്ക്ടോപ്പില്‍ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള NSCDSign-Ubuntu എന്ന ഫോള്‍ഡര്‍ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക
  ഈ ഫോള്‍ഡറില്‍ അഞ്ച് ഫയലുകള്‍ കാണാം. ഇതില്‍ wdtokrntool-proxkey_1.1.0-1_all.deb എന്നത് ProxKey ഡിവൈസിന്‍റെയും  wdtokrntool-trustkey_1.1.0-1_all.deb എന്നത് TrustKey ഡിവൈസിന്‍റെയും സോഫ്റ്റ് വെയറുകളാണ്.
  ഇതില്‍ നാം ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിവൈസ് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഫയലില്‍ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

   അടുത്ത വിന്‍ഡോയില്‍ Install Package എന്ന് ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അപ്പോള്‍ ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ ആരംഭിക്കുകയും അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ താഴെ കാണുന്ന Installation Completed എന്ന മെസേജ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


   ഇനി സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ടെര്‍മിനല്‍ കമാന്‍റുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു രീതി കൂടിയുണ്ട്. മുകളിലുള്ള രീതിയില്‍ ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ വിജിയിച്ചില്ല എങ്കില്‍ താഴെ കൊടുത്ത രീതി ഉപയോഗിക്കാം.


  നാം ഡെസ്ക് ടോപ്പിള്‍ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയതു വെച്ചിട്ടുള്ള NSCDSigner-Ubuntu എന്ന ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത്  ഇതില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞ പ്രതലത്തില്‍ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന മെനുവില്‍ നിന്നും Open in Terminal എന്ന ഓപ്ഷന്‍ സെലക്ട് ചെയ്യുക

    അപ്പോള്‍ താഴെ കാണുന്ന പ്രോംപ്റ്റോടു കൂടി ടെര്‍മിനല്‍ ഓപ്പണ്‍ചെയ്യും
  .
  ഈ പ്രോംപ്റ്റിനു നേരെ താഴെ കാണുന്ന കമാന്‍റ് തെറ്റാതെ എന്‍റര്‍ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ താഴെ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്ത് ടെര്‍മിനല്‍ കമാന്‍റില്‍ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക
  TrustKey ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കില്‍
  sudo dpkg -i wdtokentool-trustkey_1.1.0-1_all.deb
  ProxKey ആണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കില്‍
  sudo dpkg -i wdtokentool-proxkey_1.1.0-1_all.deb 
  അതിന് ശേഷം എന്‍റര്‍ കീ അമര്‍ത്തുക. തുടര്‍ന്ന് സിസ്റ്റം പാസ് വേര്‍ഡ് ആവശ്യപ്പെടും അത് നല്‍കി വീണ്ടും എന്‍റര്‍ കീ അമര്‍ത്തുക
  ഇവിടെ ഞാന്‍ Trust Key ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ടാണ് മുകളിലത്തെ കമാന്‍റ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.
  അതോട് കൂടി ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ പ്രോസസ് ആരംഭിക്കും. പൂര്‍ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ താഴെ കാണുന്ന വിന്‍ഡോ കാണുന്നതാണ്.

  3. NSCDsign Utility Installation 
  അടുത്തതായി NSCDSign എന്ന സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റലേഷനാണ്.
  ഇതും നാം നേരത്ത പറഞ്ഞതുപോലെ ഡബിള്‍ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളില്‍ ഈ രീതി വിജയകരമാവുന്നില്ല. അങ്ങിനെ വരുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് താഴെയുള്ള ടെര്‍മിനല്‍ ഉപ യോഗിച്ചുള്ള രീതി പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്
  1. ഇതിനും നാം നേരത്തെ ചെയ്തതു പോലെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും  ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പടുന്ന മെനുവില്‍ നിന്നും Open in Termianl എന്ന ഓപ്ഷന്‍ സെലക്ട് ചെയ്യുക
  2. കമാന്‍റ് പ്രോംപ്റ്റിലേക്ക് താഴെ നല്‍കിയിട്ടുള്ള കമാന്‍റ് തെറ്റാതെ എന്‍റര്‍ ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കില്‍ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക
  sudo dpkg -i NICDSign.deb
  3. അതിന് ശേഷം എന്‍റര്‍ കീ അമര്‍ത്തുക

  4. ഇതോടു കൂടി ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ ആരംഭിക്കുന്നു.ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയായിക്കഴിയുമ്പോള്‍ ടെര്‍മിനലില്‍ താഴെ കാണുന്ന മെസേജുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും
  5. ഇനി സിസ്റ്റം ഒന്ന് റീസ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യുക
  6. റീസ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്തു വന്നതിന് ശേഷം USB Token യു.എസ് ബി ഡ്രൈവില്‍ ഘടിപ്പിക്കുക. നേരത്തെ തന്നെ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഒന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുക
  7. ഇപ്പോള്‍ NICDSign എന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്‍ സ്വമേധയാ സ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യുകയും ഡെസ്ക്ടോപ്പില്‍ മുകളില്‍ വലത് മൂലയിലായി താഴെ കാണുന്ന വിന്‍ഡോ പ്രയത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
  8. ഇതില്‍ കാണുന്ന Settings എന്ന ബട്ടണിലമര്‍ത്തുക. അപ്പോള്‍ USB Token ഏതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള താഴെ കാണുന്ന വിന്‍ഡോ ലഭിക്കും. ഇതില്‍ കാണുന്ന കോമ്പോ ബോക്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിവൈസ് ഏതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് Save ബട്ടണമര്‍ത്തുക. ഇതോടുകൂടി ഡിവൈസ് പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാകും.
  4. Browser Configuration
  ഉബുണ്ടുവില്‍ പ്രധാനമായും നാം മോസില്ല ഫയര്‍ ഫോക്സ് അല്ലെങ്കില്‍ ഗൂഗിള്‍ ക്രോം ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക.ഏതായാലും ബ്രൗസറുകള്‍ കോണ്‍ഫിഗര്‍ ചെയ്യുന്നത് വിന്‍ഡോസില്‍ ചെയ്തതുപോലത്തന്നെയാണ്. ഇത് ഇവിടെ നിന്നും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക.
  മോസില്ല ഫയര്‍ ഫോക്സില്‍ Tools മെനുവില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന ലിസ്റ്റില്‍ Options എന്നതിന് പകരം ഒരു പക്ഷെ Preferences എന്നായിരിക്കും കാണുക. അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 
  സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് Add ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ rootCA.crt എന്ന ഫയല്‍ നാം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഫോള്‍ഡറിനകത്ത് ssl എന്ന ഫോള്‍ഡറിലുണ്ട്.
  ഗൂഗിള്‍ക്രോമില്‍ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല
  ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴി്ഞ്ഞാല്‍ ബാക്കിയുള്ള
  Registration of DSC in SPARK, 
  Registration of DSC in BIMS, 
  E-Submition of Bills 
  എന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ വിന്‍ഡോസെന്നോ ഉബുണ്ടുവെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല.

  How to Prepare Quarterly TDS (Q1)

   e-TDS Fourth Quarter (Q1) തയ്യാറാക്കുന്നതിന്‍റെ  അവസാനദിനം 2019 ജൂലൈ  -31 .ഇതു വരെ സ്വന്തമായി e-TDS തയ്യാറാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍ ധാരാളമുണ്ട് .അവര്‍ക്ക് ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു.Dr. E.Manesh Kumar,Sri.Sudheer Kumar TK,Sri .Alrahiman,Sri.Saji .V. Kuriakose(District Treasury Idukki )എന്നിവരുടെ പോസ്റ്റുകള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു .Dr.Manesh Kumar തയ്യാറാക്കിയ Hand Book പ്രിന്‍റ് എടുത്താല്‍ വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ TDS  തയ്യാറാക്കാന്‍ സഹായകരമാവും.
  വൈകുന്ന ഓരോ ദിവസത്തേക്കും 200 രൂപ വീതം Late Fee അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നത് കൊണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ TDS Statement നല്‍കുന്നതാവും നല്ലത്. നിശ്ചിത തിയ്യതിക്കുള്ളില്‍ TDS റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യേണ്ടത് DDO യുടെ ചുമതലയാണ്.
  ഐ.ടി.സ്കൂള്‍ ഉബുണ്ടുവില്‍ എല്ലാകാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് TDS ചെയ്യാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കും. ഐ.ടി.സ്കൂള്‍ ഉബുണ്ടുവില്‍ ഓപ്പന്‍ ജാവയായതിനാല്‍ RPU സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്തതാണ് കാരണം.ഉബുണ്ടുവില്‍ ഒറാക്കിള്‍ ജാവയുടെ JRE ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത് അതിനെ ഡിഫാള്‍ട്ട് ആക്കിമാറ്റിയാല്‍ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്.അതിനുശേഷം RPU ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത് TDS തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്.ഇത് എളുപ്പം ചെയ്യാന്‍ താഴെകൊടുത്ത ലിങ്കിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സഹായിക്കും.
  How to Install Oracle Java 11 in Ubuntu 18.04
  Downloads
  Download RPU Version 2.8
  A Hand Book on E-TDS Prepared by Dr.E.Manesh Kumar
  E-TDS Preparation by Sri.Sudheer Kumar TK
  E-TDS Preparation by Sri.Alrahiman
  A Hand Book on  E-TDS Prepared by Sri.Saji .V. Kuriakose
  Bin View Details
  Download Java
  Java Windows OS all version
  Income Tax -Help Page
  NSDL Portal
  Income Tax e-filing portal
  Download Version 2.3 of RPU to prepare Quarter 1 E TDS Return
  e-TDS Preparation Old Post
  AIN Code of all Treasuries in Kerala
  How to  Prepare and Upload Quarterly TDS
  Notification from Income Tax Department - New Form 16 Format, Change in columns in 24Q of RPU
  Download RPU for NSDL Portal
  Correction of E TDS Return