അല്‍ മുദരിസീന്‍ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ::: ഈ ബ്ലോഗിലെ വിവരങ്ങള്‍ പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ചവയാണ്. വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും തെറ്റുകള്‍ വന്നു പോവാനിടയുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവയുടെ സ്വീകാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക ::: താങ്കള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഈ റിസോര്‍സുകള്‍, മറ്റു സൃ‍ഷ്ടികളും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും, നി‍ര്‍ദ്ദേശങ്ങളും almudarriseen@gmail.com എന്ന മെയിലില്‍ പങ്കുവെക്കണമെന്നറിയിക്കുന്നു.

വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ Transfer Certificate നല്‍കുന്നത് സമ്പൂര്‍ണ്ണ സംവിധാനത്തിലൂടെയായിരിക്കണം

https://drive.google.com/file/d/0ByJKKGBZrnPLbGdNLWRvZHVmMDQwWGR0U2E3Uzk3WTIyVnIw/edit?usp=sharing


വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ Transfer Certificate നല്‍കുന്നത്  സമ്പൂര്‍ണ്ണ സംവിധാനത്തിലൂടെയായിരിക്കണം.
അദ്ധ്യാപകരുടെ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങള്‍ സമയബന്ധിതമായി ഉള്‍പ്പെടുത്ത​ണം.
സര്‍ക്കുലര്‍ DOWNLOAD ഇവിടെക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പിന്തുണസംവിധാനത്തിനായി ഇമെയില്‍ മുഖാന്തിരം ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
tvm.josephine@itschool.gov.in
                  or
mtcthiruvananthapuram@itschool.gov.in

Departmental Test July 2014 - Notification

photo uploading in One Time Registration in PSCYour photograph in digital form with following specification
Maximum Size : 30Kb, Image Dimension : 150W X 200H px, Image Type : JPG
Instructions regarding Uploading of Photo
Important : Your name and date of photo taken must be inscripted in the Photograph and the date of photo taken must be on or after 01-01-2011.
Scanned image of your signature put on a good quality white paper with blue/black ink
Maximum Size : 30Kb, Image Dimension : 150W X 100H px, Image Type : JPG

SSLC ഓണ്‍ലൈന്‍ റീവാല്യുവേഷന്‍, സക്രൂട്ടിനി,ഫോട്ടോകോപ്പി എന്നിവയുടെ ലിങ്ക് ആക്ടീവായിരിക്കുന്നു.

SSLC ഓണ്‍ലൈന്‍ റീവാല്യുവേഷന്‍, സക്രൂട്ടിനി,ഫോട്ടോകോപ്പി എന്നിവയുടെ ലിങ്ക് ആക്ടീവായിരിക്കുന്നു.
http://bpekerala.in/reval-2014/

SPARK - Online submission of salary bills - Extended to whole of Kerala - Instructions Dt. 16/04/2014

Loans and Advances - Recovery postponed 04-2014

               Government are pleased to order that recovery on account of the repayment of principal and interest of all loans and advances taken from Government by the State Government Employees, drawing basic pay uptoRs. 22,360/- (Pre-revised pay Rs.12,930/- ) per month, from the salary for the month of April, 2014 will be postponed on the specific request of the employees. The recovery of instalments thus postponed will be effected in five equal monthly instalments from their salaries for the month of July 2014 to November 2014.
               The recovery of the postponed instalment should be effected strictly according to the above schedule/instalments. Failure to repay even a single instalment as stipulated in para 1 will invite penal interest for the whole HBA amount deeming them as defaulters as laid down under Art.244 D of KFC. The treasury officers should not honour bills which are presented without the schedule of recovery by DDOs in such cases.
               These orders will be applicable to all State Government Employees including those borne on contingent and work establishment and to the teaching and non-teaching staff of Aided Schools and Private Colleges who are paid from the Consolidated Fund of the State besides staff of local bodies having identical
background and scale of pay.

Download the order from the link below
Download