ടൈം ടേബിൾ നിർമ്മിക്കാം ഉബുണ്ടുവിൽ...

ഉബുണ്ടു14.04 ലുള്ള Time Table Generator ന്റെ പരിഷ്കരിച്ച വിശദമായ യൂസര്‍ഗൈഡ് ഇപ്പോള്‍ തയാറാക്കിയത് പങ്കുവെക്കുന്നു.
 
https://app.box.com/s/vdzpopbc4fhiumj71orx8o0bxymn01t7

തയാറാക്കിയത്:
 ടി.എ അബ്ദുൽ  അസീസ്, ഐ.ടി അറ്റ് സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ ട്രയ്നർ

Share this