2017-18 വർഷത്തെ മികച്ച പി.ടി.എ യ്ക്കുള്ള അവാർഡിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.


നിർദേശങ്ങൾ ഡൌൺലോഡ്
https://app.box.com/s/wm7563u0aax9km7ygx2o64t3fyl5lvet

Share this