പ്രതിമാസ കലണ്ടര്‍ ( നവമ്പർ)

    പ്രതിമാസ കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കാൻ സഹായകരമായ പ്രതിമാസ കലണ്ടര്‍ മാതൃക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. 
A3 സൈസിൽ കളര്‍ പ്രിന്‍റ് / ഡി ജിറ്റല്‍ പ്രിന്‍റ് എടുത്തും അതേപടി ഏത് സ്കൂളിനും  ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്.
Share this