2017-18 അധ്യയന വര്‍ഷം വരെ നിയമിതരായ എല്ലാ വിഭാഗം അധ്യാപകര്‍ക്കും കെ-ടെറ്റ് നേടുന്നതില്‍ 31.03.2019 വരെ ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി

Share this