അല്‍ മുദരിസീന്‍ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ::: ഈ ബ്ലോഗിലെ വിവരങ്ങള്‍ പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ചവയാണ്. വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും തെറ്റുകള്‍ വന്നു പോവാനിടയുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവയുടെ സ്വീകാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക ::: താങ്കള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഈ റിസോര്‍സുകള്‍, മറ്റു സൃ‍ഷ്ടികളും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും, നി‍ര്‍ദ്ദേശങ്ങളും almudarriseen@gmail.com എന്ന മെയിലില്‍ പങ്കുവെക്കണമെന്നറിയിക്കുന്നു.

Forms  Treasury Saving Bank Application form SB FORM 1(a)

 SSLC FORMS
 1 KERALA GENERAL PROVIDENT FORMS
2 KERALA TREASURY CODE FORMS  
3 LEAVE FORMS  
4 INSURANCE FORMS 
 • SLI
 1. Proposal Form
 2. Instructions for filling up Proposal Form
 3. Application Form for Changing Nomination
 4. Application Form for Loan
 5. Claim Form
 6. Deduction Schedule 
 7. SLI - Declaration for Duplicate Policy Certificate (Indemnity Bond)
 8. GIS
GIS Membership
 • Application Form (Form GIS - A) Download
 • Memorandum (Form No. 1) for New Members Download
 • Memorandum (Form No. 2) for Change in Group Download 
 • List of Members Joined in the Scheme (Form GIS - C) Download
 • Nomination Form for Unmarried Employees (Form GIS - 6) Download
 • Nomination Form for Married Employees (Form GIS - 7) Download
 • Register of Members (Form No. 8) Download
 • Register for Watching the Recovery of Subscription towards GIS from members on LWA, Suspension, Deputation, etc. (Form GIS - E) Download
GIS Deduction
 • Deduction Statement of Non-Gazzetted Officers (Form GIS - B) Download
 • Deduction Statement of Self Drawing Officers (Form GIS - B(1)) Download 
 • Application for TR 72 Certificate (for Self Drawing Officers) (Form GIS - D) Download
GIS Membership Revival
 • Application form for revival of Membership Download
GIS Claim
 • Application for Payment (Form No. 3) - Retirement/Resignation/Dismissal Download
 • Request to Produce Application for Payment (Form No. 4) - Death Download
 • Application for Payment (Form No. 5) - Death Download
 • Indemnity Bond for Claim Settlement Download 
Click here to access all GIS Forms database 

5 FORMS FOR OTHER ADVANCES / BENEFITS

6 Family Benefit Scheme
7 Service benefits
8 Application for Transfer
9 Office Forms
10 Employment Assistance 
11 Income Tax
12 PSC Forms
 Other application forms
Other GOs / Documents / Forms
MID DAY MEAL SCHEME
*Muslim /Nadar/Anglo Indian Girls Scholarship /Lss/Uss Scholarship revised proforma
*Application for Transfer Certificate(T.C) 
*APPLICATION OF CASUAL LEAV
*CERTIFICATE for transportation allowance for students 
*CERTIFICATE to produce at the time of  applying new psc through department 
*conduct CERTIFICATE
*conduct CERTIFICATE common given by hm 
*conduct CERTIFICATE(+2 students) 
*DUPLICATE QUAL.CERTIFICATE ISSUING CERTIFICATE 
*DUTY CERTIFICATE 
*eligibility for students 
*Expenditure Statement
*SSLC Supervision duty certificate 
*Standardwise details of Pupils 
*Statement of Fixation of Pay of Headmasters 
*STATEMENT OF RELINGUISHMENT 
*STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF SERVICE OF THE HIGH SCHOOLS(hm) 
*Students birth certificate 
*trans application covering letter 
*UNRECONCILED expentiture statement 
*vacancy report 
*request to correct error in the admission register(to DEO) *SALARY CERTIFICATE to loan 
*special fee total form 
*SSLC REG CANDIDATES DETAILS FORM 
Common Bill form TR59(A) 
New Employee Registration Downloadform no2.pdf (124.42 kB)Nominating DMUs' Downloadform no3.pdf (354.52 kB)
(Nominate / Change of Nomination DDO / Establishment User) Downloadform no4.pdf (641.93 kB)
(Individuals users NGOs /SDOs for Authentication) Download
form no5.pdf (343.62 kB)(Communicating authentication) Download
form no6.pdf (340.87 kB)
(Invoking and revoking Existing Authentication SDO & NGOs) Download
format01v2.pdf (35.03 kB)
Office Details Download
format 02.pdf (17.55 kB)
List of Posts Download
format 03.pdf (6.61 kB)
List of Allowances Download
format 05.pdf (18.06 kB)
Details of Nodal Officers Download

 • Leave Application - Commutted Leave Application -  C L
 • Medical Certificate
 • NLC/LC NOC Pay Arrear Form Pay Bill Outer and Inner Pay Bill  Pay Bill Gazetted Pay Bill Schedules Pay Revision 2004 Statement and Option Pay Scales Pay Scales of Teachers PSC Certificates Relinquishment statement - Govt  Relinquishment statement - Aided      RTC Salary Certificate Sixth Working Day Forms Statement attached with SDO's Last Pay Bill  
 • SPARK Study Material
 • Spark Help Blog
 • T.A.Gazatted
 • Teachers Pay Scales
 • Transfer Application
 • Transfer Application 3 and 5 years
 • TR-12  Treasury Chelan    
 • TR- 42 (Bill for Miscellaneous payments) 
 • TR- 51-A (Pay Bill Outer and Inner)
 • TR.59 (Contingent Grant In Aid,Scholarships Bill)   
 • TR.60 (Abstract Contingent Bill)
 • TR-108 (Bill for grant in Aid) 
 • TR-114 (Bill for claiming Scholarships)
 • Utilisation Certificate  

 • SLI FORMS  
  SLI Proposal Form (Application Form) DOWNLOAD
  Instruction to fill Aplication Form DOWNLOAD
  SLI Schedule  DOWNLOAD
  SLI Nomination Form  DOWNLOAD
  SLI Loan Application Form  DOWNLOAD
  SLI Claim Form DOWNLOAD
  SLI Indemnity Bond  DOWNLOAD

   GPF FORMS
   General Provident Fund New forms 2012 VIEW or DOWNLOAD
   GIS FORMS
  Application Form (Form GIS – A) DOWNLOAD
  Deduction Statement of Non-Gazzetted Officers (Form GIS – B)  DOWNLOAD

  Deduction Statement of Self Drawing Officers (Form GIS – B(1)  DOWNLOAD
  List of Members Joined in the Scheme (Form GIS – C) DOWNLOAD
  Application for TR 72  (for Self Drawing Officers) (Form – D)  DOWNLOAD
  Suspension, Deputation, etc. (Form GIS – E) DOWNLOAD
  Memorandum (Form No. 1) for New Members DOWNLOAD
  Memorandum (Form No. 2) for Change in Group  DOWNLOAD
  Application for Payment Form No.3 Retirement/Resignation/Dismissal DOWNLOAD
  Request to Produce Application for Payment (Form No. 4) – Death  DOWNLOAD
  Application for Payment (Form No. 5) – Death  DOWNLOAD
  Nomination Form for Unmarried Employees (Form GIS – 6)  DOWNLOAD
  Nomination Form for Married Employees (Form GIS – 7) DOWNLOAD
  Register of Members (Form No. 8) DOWNLOAD
  Register for Watching the Recovery of Subscription towards GIS from members on LWA, 
  Indemnity Bond for Claim Settlemet  DOWNLOAD
  Application form for revival of Membership  DOWNLOAD
  GPAIS FORMS
  GPAIS Schedule  DOWNLOAD
  GPAIS Nomination Form DOWNLOAD
  GPAIS Claim Form  DOWNLOAD
  TR 61 Fully Vouched Contingent Bill  DOWNLOAD

  Leave Application Form ( Form 13)  DOWNLOAD
  SPARK Enrolment Form ( Form No.15)  DOWNLOAD
  Police Verification Form(New)  DOWNLOAD
  Letter of authority (T.R.103)  DOWNLOAD
  Option Form for Time Bound Higher Grade Promotion DOWNLOAD
  TA Bill of Gazetted Officers (TR-47 New)  DOWNLOAD
  Medical Certificate as per Rule117[1]a  DOWNLOAD
  Option Form & Statement of Fixation DOWNLOAD
  TR 59 (Contingent/Grant in Aid/Scholarship Bills)DOWNLOAD
  TR 60 (Abstract Contingent Bill)  DOWNLOAD
  Application for Casual Leave  DOWNLOAD
  Application for LWA  DOWNLOAD
  RTC (Report of Transfer of Charge)  DOWNLOAD
  TA Form  DOWNLOAD
  Last Pay Certificate (LPC)  DOWNLOAD
  Conduct Certificate  DOWNLOAD
  Certificate of Physical Fitness (PDF)  DOWNLOAD
  Certificate of Physical Fitness (Editable)  DOWNLOAD
  Certificate of Physical Fitness (As per New GO)DOWNLOAD
  Daily Plan Format  DOWNLOAD
  HRA Proforma – to be submitted in Treasuries DOWNLOAD
  Application for NOC to obtain Passport (Submit in triplicate) DOWNLOAD
  10 E Form (To claim rebate u/s 89(1) on arrear received)DOWNLOAD
  Chalan Form TR 12  DOWNLOAD

  No Objection Certificate to Apply for PSC  DOWNLOAD
  Proforma to Remit Profession Tax DOWNLOAD
  Treasury Pay-In-Slip DOWNLOAD
  TR-51, Non Gazetted Bill Form (Actual Size) DOWNLOAD
  TR-51, Non Gazetted Bill Form (Reduced to A4) DOWNLOAD
  Gazetted Certificate for PAN  DOWNLOAD
  Fixation Due to Promotion (As per 28A) DOWNLOAD
  Leave Travel Allowance (LTC) Forms  DOWNLOAD
  FBS Annexure XII Final settlement  DOWNLOAD
  Application Form to avail Chief Minister's Distress Relief Fund  DOWNLOAD
  KYC (Know Your Consumer) Form for Gas Connection  DOWNLOAD
  Statement for Declaration of Probation PDF EXCEL WORD
  proforma for application for declaration of probation PDF DOWNLOAD Medical Reimbursement forms          
            Application for claiming reimbursement of Medical Expenses DOWNLOAD
            Essentiality Certificate Form B DOWNLOAD
            Appendix II Form DOWNLOAD


  OFFICE FORMS  
  BUDGET FORMS
  CLICK for  All Forms