അല്‍ മുദരിസീന്‍ ബ്ലോഗിലേക്ക് താങ്കള്‍ക്ക് സ്വാഗതം ::: ഈ ബ്ലോഗിലെ വിവരങ്ങള്‍ പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ചവയാണ്. വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും തെറ്റുകള്‍ വന്നു പോവാനിടയുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവയുടെ സ്വീകാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക ::: താങ്കള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഈ റിസോര്‍സുകള്‍, മറ്റു സൃ‍ഷ്ടികളും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും, നി‍ര്‍ദ്ദേശങ്ങളും almudarriseen@gmail.com എന്ന മെയിലില്‍ പങ്കുവെക്കണമെന്നറിയിക്കുന്നു.

മെഡിക്കല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഹെൽപ് ഫയൽ / വെബ്സൈറ്റ്

അധ്യാപകരുടേയും,ജീവനക്കാരുടേയും മെഡിക്കല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സിനുവേണ്ടി വിശദാംശങ്ങള്‍ ഓഗസ്റ്റ് 16 ന് മുമ്പായി അപ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

വെബ്സൈറ്റ്

Helpfile 


Circular No 62-2018-Fin dated 11/07/2018  

Circular No 54-2018-Fin Dated 18/06/2018  

U.O Note to SPARK  

Letter To Treasuries  

GO(P) No 54-2017-Fin dated 24-04-2017  

Circular No 28-2018-Fin Dated 04-04-2018