ഷട്ടര്‍ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ (Shutter Software)

     സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ടുകള്‍ ‌ തയ്യാറാക്കാനും ‌ അതില്‍ ‌ മാറ്റങ്ങള്‍ ‌ വരുത്താനും ‌ മറ്റും സഹായിക്കുന്ന താരതമ്യേന ലളിതമായ സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഷട്ടർ. പ്രസന്റേഷന്‍,വർക്ക്ഷീറ്റ് ‌ ‌ മുതലായവ ‌നിർമ്മിക്കുമ്പോള്‍ ‌ പാഠപുസ്തകത്തില്‍ നിന്നു തന്നെയുള്ള ‌ ഒരു ‌ ചിത്രം ‌ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാൻ ഈ ‌ സോഫ്റ്റ്വെയർഉപകരിക്കും.
https://drive.google.com/file/d/1uNd0y92X219NZBr4B-eRnGwUkpvhSL7P/view

Share this