കളിപ്പെട്ടി ഇനി അറബിയിലും...

വളരെ രസകരവും 140 ലേറെ കളികളുമുള്ള (കളിപ്പെട്ടി) G Compris  എങ്ങിനെ അറബി ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റി പഠനവും പഠനപ്രവർത്തനവും രസകരമാക്കാം എന്ന് വിവരിക്കുന്ന വീഡിയോ.....

Share this