ട്രൈനിംഗ് സ്പെഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് ഫയലുകൾ

Vaccination Training ൽ പരിചയപെടുന്ന ഉബുഡു സോഫ്റ്റ് വെയറുകളുടെ ഹെൽപ്പ് ഫയലുകൾ (User Guides)

ShutterGimp
FGallery 
OpenShot Video Editor
Panjendriyam 
Audacity
Hot Potato 
Samagra
Ubuntu InstallationShare this