വിദ്യാഭാസ അവകാശ നിയമം -2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ-സ്കൂൾ മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്‌ളാസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു.

Share this