വിജയവാണി SSLC പരീക്ഷാ സഹായി

ആകാശവാണി  തിരുവനന്തപുരം 20/02/2018രാത്രി 09:16 ന് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത  
വിജയവാണി
SSLC പരീക്ഷാ സഹായി
അറബിക് 
SSLC മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പർ വിശകലനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി അറബിക്  റിസേർച്ച് ഓഫീസർ, ഡോ. എ സഫീറുദ്ധീൻ 

Share this