ഹുറൂഫു ഷംസിയ്യ യും ഹുറൂഫുൽ ഖമരിയ്യ യും പഠിപ്പിക്കാൻ സഹായകമായ ഒരു പവർ പോയന്റ് ഗെയിം

. തയ്യാറാക്കിയത് ശറഫുദ്ദീൻ മാസ്റ്റർ , ജി എം യു പി സ്കൂൾ തളിപറമ്പ


Share this