സ്‌കൂളുകളിൽ  കേരളപ്പിറവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്താവുന്ന കേരള ക്വിസ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

തയ്യാറാക്കിയത്: ഷാജൽ കക്കോടി
MILPS കക്കോടി, കോഴിക്കോട്

Share this